Srirattana.comAll about construction

Srirattana Co., Ltd.

บริษัท ศรีรัตนการช่างจำกัด
63/312 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร 02-9263252-4 , Fax 02-9263250

รับออกแบบ รับเขียนแบบ รับเหมาก่อสร้างครบวงจร สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมบ้าน สร้างโรงงาน ซ่อมแซมโรงงาน ต่อเติมโรงงาน งานระบบ งานไฟฟ้า งานประปา

งานโครงการก่อสร้าง STRUCTURE OF PIPE LACK บริษัท กรุงเทพพลังงาน

 

07-01 07-05 07-02 07-03 07-04

This entry was posted in งานโครงงานก่อสร้าง and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Browse by Topic